Czym jest deklaracja INTRASTAT?

Prowadzenie obrotu towarowego z partnerami handlowymi pochodzącymi z innych państw wiąże się z koniecznością dopełnienia procedur formalnych oraz naliczeniem i uiszczeniem opłat celnych. W przypadku państw będących członkami Unii Europejskiej oraz krajów, które zawarły z nią stosowne porozumienia, transakcje nie wymagają klasycznej obsługi celnej. W wielu sytuacjach podmioty zajmujące się importerem lub eksportem wewnątrzwspólnotowym będą jednak musiały przygotować deklaracje INTRASTAT. Przekonajmy się, czym są tego typu dokumenty i kto musi je przedstawiać.

Kto składa deklarację INTRASTAT?

Obowiązek złożenia deklaracji INTRASTAT spoczywa na podmiotach zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym, które przekroczą progi obrotów określane przez Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym wyniosły one więcej niż 4 miliony złotych przy przywozie i 2 miliony złotych przy wywozie towarów w grę wchodzi tzw. próg podstawowy. Dla przywozu powyżej 65 milionów złotych oraz wywozu przekraczającego 108 milionów złotych obowiązuje tzw. próg szczegółowy. Różnią się one od siebie zakresem informacji, które muszą zostać zawarte w przygotowanej deklaracji.

Co zawiera deklaracja INTRASTAT?

Deklaracja INTRASTAT to dokument przeznaczony do celów informacyjno-statystycznych, który jest wypełniany za pośrednictwem systemu informatycznego. Przy progach podstawowych zawiera ona dane na temat okresu sprawozdawczego, jakiego dotyczy, rodzaju deklaracji, a także izby celnej, do której ma trafić. Muszą się w niej znaleźć ponadto oznaczenie odbiorcy, nadawcy lub ich przedstawiciela, jak również wskazanie wartości fakturowej, liczby i numeru pozycji zestawienia oraz opis towaru. Konieczne są kody kraju, rodzaju transakcji i towaru oraz wskazanie masy lub ilości towaru. Gdy sporządzona ma zostać deklaracja dla progu szczegółowego, obowiązkowe będą także pozycje wskazujące na kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu oraz wartości statystycznej i łącznej wartości statystycznej w złotych polskich. W obu przypadkach konieczne jest określenie podmiotu i osoby wypełniającej dokument.